Aktualności - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

Kurs myślistwa łuczniczego według standardów IBEP 22-24.10.2021 r.

W wrześniu polujemy na:Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze; borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec; lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok; piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych; dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.   

                
Inne miesiące  kliknij>>>

NOWY ŁOWCZY OKRĘGOWY w KROŚNIE
26 stycznia łowczy krajowy  powołał Bolesława Kazalskiego na stanowisko łowczego okręgowego w Krośnie.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Do Polskiego Związku Łowieckiego przynależy od 1986 roku. Aktywnie działa w  Kole Łowieckim „Sokół” w Łączkach Jagiellońskich oraz w Kole Łowieckim „Szarak” w Kożuchowie. Od 1995 roku posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Kolega Bolesław Kazalski odznaczony jest Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny, a także uhonorowany jest Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Życzymy koledze Łowczemu samych sukcesów na na zajmowanym stanowisku. Darz Bór
Te  filmy musisz obejrzeć. !!!
WAŻNE!!!                                      WAŻNE!!!                                         WAŻNE!!!
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie:  
Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego

W związku z koniecznością ujednolicenia w skali całego kraju zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ponownie przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, każdy członek Zrzeszenia – osoba fizyczna, jest obowiązany realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej. Ponadto na podstawie § 28 pkt 5 Statutu, każdy członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. Ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia określonej w § 36 pkt 11 Statutu i nie jest możliwe cedowanie tej kompetencji na zarządy kół lub na pojedynczych ich członków. Niedopuszczalnym jest stosowanie, podczas wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, uznaniowości przez zarządy kół łowieckich lub ich członków, a jedynie respektowanie i realizowanie regulacji wynikających
z uchwał walnego zgromadzenia.

Ponadto, ograniczenia w zakresie wykonywania polowania nie mogą również dotyczyć możliwości wykonywania polowania jedynie na części łowiska. Bezsprzecznie, członkowie Zrzeszenia mają prawo do wykonywania polowania na całości obwodów dzierżawionych przez Koła Łowieckie. W związku z tym ograniczenia terytorialne w zakresie realizowania powyższego prawa jest niedopuszczalne!!!! Nie można bowiem, zaakceptować praktyki zezwalania na wykonywanie polowania jedynie na części obwodu łowieckiego, z przydzieleniem na stałe lub czasowo konkretnych jego rewirów do konkretnych członków koła łowieckiego. Powyższe jest praktyką nieprawidłową i organy Polskiego Związku Łowieckiego winny podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do jej wyeliminowania. Zarządy okręgowe obowiązane są zatem do reagowania, w ramach sprawowanego nadzoru nad kołami łowieckimi, na napływające od myśliwych sygnały dotyczące nieprawidłowości w ww. zakresie.

Zarząd Główny wskazuje konieczność zweryfikowania obowiązujących w kołach uchwał walnych zgromadzeń dotyczących zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami. Niezbędnym jest, aby w trakcie prowadzonych kontroli kół łowieckich, szczególną uwagę zwracać na powyższe kwestie, a stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie eliminować z codziennej praktyki.


IV miejce w Okręgowych Zawodach Strzelectwa Myśliwskiego!!!

  
Fot. Hubert Kluska.
          W dniu 25 lipca 2020r na strzelnicy w Borze k/Rzeszowa odbyły sie Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich. Uwzględniając trudną sytuację jaka panuje w naszym kraju z powodu pandemii kovid-19 i pomimo późnego otwarcia strzelnic w tym sezonie i braku treningów, nasza drużyna godnie reprezentowała nasze koło na arenie sportowej, zdobywając drużynowo zadowalający wynik.
Nasz reprezentant kol. Piotr Kluska w klasie mistrzowskiej zdobył IV miejsce dosłownie ocierając się o pudło. Przegrał tylko dwoma rzutkami. Tak więc emocji nie brakowało, a w nastepnych zawodach już napewno będzie wielki sukces!!!
*klasyfikacja drużynową                           kliknij<<<
*klasyfikacja indywidualna kl. powszechna kliknij<<<
*klasyfikacja indywidualna kl. mistrzowska kliknij<<<MSWiA: Myśliwi mogą używać broni z tłumikiem na strzelnicy.
        W zwiazku z propozycją Zarządu Koła wydania albumu z okazji 65-lecia Koła "Jeleń" w Wołkowyi prosimy kolegów członków o przygotowanie  krótkiej historii najciekawszego polowania lub myśliwskiego przeżycia (całość powinna zmieścić się na dwóch stronach formatu A4)  oraz kilku najciekawszych zdjęć myśliwskich . Powyższy materiał prosze przesłać do końca grudnia br. na adres e-mail: kmstudio@poczta.fm  
                                                                    Prezes B. Mrugała
Prezydent podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ
17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”
TREŚĆ USTAWY
Ustawa będzie dostępna w Dzienniku Ustaw dopiero w dniu 20/04/2020

Szanowni Koledzy!
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 2020 roku zezwoliła na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na przemieszczanie się osób realizujących zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.
Oznacza to, że od dnia 15 kwietnia br. należy realizować odstrzał sanitarny dzików i podejmować działania związane z przeciwdziałaniem szkodom łowieckim.
Darz Bór!
Janusz Kowalewski
Łowczy Okręgowy

<<<<pełny tekst rozporzadzenia >>>                   

           Wypróbuj elektroniczną ksiązkę wyjść w łowisko-Wersja DEMO

Po wybraniu "TESTUJ DZIAŁANIE"
postepuj zgodnie z instrukcja....


Szanowni Myśliwi,
prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.
Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.
Miejmy na uwadze bioasekurację  nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.Obowiązek lustracji przed wyborami w kołach łowieckich
Drodzy Myśliwi,
w związku z faktem, iż zbliża się czas, w którym przeprowadzane będą wybory w kołach łowieckich, przypominamy, iż:
*obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
*obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego należy bezwzględnie przestrzegać,
*uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
*brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu,
*oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do przewodniczącego lub sekretarza walnego zgromadzenia najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.
Art. 33d ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 67) nakłada na osoby kandydujące na członków
......czytaj więcej>>>

LUCJAN ORŁOWSKI z-ca sekretarza
kontakt mailowy:
lucjan.orlowski@onet.pl

CURRENT MOON

Poznaj dokładnie granice naszych obwodów:

                          Obwód 209 pk                                     Obwód 211 pkW dniu 25 sierpnia br. w Zagórzu odbyło się
XXI Międzynarodowe Rykowisko Galicyjskie. W trakcie imprezy
przeprowadzono
XXI Indywidualne Mistrzostwa Karpat
w naśladowaniu głosu jelenia. Nasz kol. Piotr Kluska wziąl udział
w konkursie i zdobył IV miejsce.GRATULACJE PIOTRZE !!!
Byk pozyskany przez kol. Zbigniewa Sawińskiego
GRATULACJE i Darz Bór !!!


Od 1 kwietnia 2018r w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.  załącznik>>>>

                         

                           Jeleń szlachetny

      


Sarna rogacz


                                                                
Kompilacja filmowa Kazimierza Nózki
przygotowana na "Wieczór leśnych ludzi"
Montaż:Roman Pasionek, Muzyka:Wojciech Głuszko
Polowanie na dziki....

Filmiki z leśnictwa Polanki zrealizowane przez kol. Kazimierza Nóżkę

FILMIKI
KAZIMIERZA NÓŻKI


/3-grudzień 2016r/ Kolega Robert Gankiewicz         pozyskał w obwodzie 209 pk pierwszego bobra.
     Darz Bór i nasze Gratulacje !!!!

Również w naszym kole dokonujemy odstrzału bobra europejskiego /Castor fiber/ w celu redukcji tego gatunku zgodnie z porozumieniem pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ.


   Tama bobrowa na cieku wodnym                 szkody wyrządzane przez bobry
Gwara myśliwska: Ogon bobra to "plusk" bądź "kielnia"
Ciekawostki:  
Bóbr ma najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała
Siła nacisku siekaczy bobra to kilka ton na centymetr kwadratowy.Zęby bobra rosną przez całe jego życie
.Bóbr może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut gdy np. wydra tylko 2–3 minuty.Podczas nurkowania oczy są chronione dodatkową, przezroczystą powieką.W ciągu nocy bóbr potrafi przepłynąć dystans 20 kilometrów.Terytorium pojedynczej rodziny obejmuje zwykle od 1 do 4 km długości cieku.         
odgłos bobra .....kliknij  

Kuchnia z bobra......>>>więcej


GRY EDUKACYJNE DLA DZIECI >>>>>

Polskie Kluby Łowieckie za Oceanem.....
Kliknij w ikone

     


   

Nasi "Imiennicy Sztandarowi" w Polsce.....

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach    - czytaj  >>>>>>>>>

TV- programy o tematyce Łowieckiej - więcej >>>>

Odznaka 60-Lecie PZŁ

Odznaka na 70-lecie PZŁ

WZORZEC STROJU MYŚLIWSKIEGO -  zobacz  >>>


Pamiątkowa odznaka na 90-lecie PZŁ

Pamiątkowa odznaka 75 -lecie PZŁ

 
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego