Aktualności - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

W dniu 27 sierpnia br.
o godzinie 8.00 na strzelnicy
w Lutowiskach odbędzie się obowiązkowe przystrzelanie broni, połączone ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa wykonywania polowania. Prosimy o punktualne przybycie.
Mapa obwodów łowieckich i granice wyłączeń (aktual. na dzień 01/04/20220)
                                                  Kliknij aby powiększyć>>>>

REGULAMINY KONKURSÓW W RAMACH XXIII RYKOWISKO KARPACKIE
1.Regulamin konkursu „Na najsmaczniejszy gulasz myśliwski”             czytaj>>>
2.Regulamin konkursu na nalewkę myśliwską.                                   czytaj>>>
3.Regulamin Konkursu Sygnalistów Myśliwskich                                 czytaj>>>

W sierpniu polujemy na:Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze; borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec; lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok; piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych; dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.   

                
Inne miesiące  kliknij>>>

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne    link>>>>
Informacja na temat obowiązywania kadencji organów KŁ i możliwości przeprowadzania wyborów do organów KŁ w związku z odwołaniem stanu epidemii
Wzór oświadczenia lustracyjnego, które zobowiązani są wypełnić i złożyć kandydaci w wyborach na stanowiska w organach PZŁ lub zarządzie i komisji rewizyjnej koła łowieckiego, wypełniając albo pierwszą, albo drugą i trzecią jego stronę.     link>>>>
 Lista gatunków IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i dla Unii Europejskiej, których odstrzał od dnia 1 kwietnia br. jest dozwolony w Polsce w każdych ilościach, pod warunkiem posiadania upoważnienia do polowania indywidualnego na zwierzynę łowną.      czytaj więcej>>>
Ten fim musisz obejrzeć.  Skandal !!!

Groźby pod adresem myśliwych >>>>
     W związku z wymogiem wprowadzenia elektronicznej ewidencji polowań każdy myśliwy musi po raz pierwszy złożyc wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym "SYSTEM KŁ”

W dniu 6 listopada 2021r. odbyło się polowanie Hubertowskie.           zdjęcia  >>>>tutaj.

O 9 rano zebraliśmy się na parkingu przykościelnym w Łobozewie Górnym, potem uroczysta Msza Św. Hubertowska...czytaj więcej>>>.
    

LUCJAN ORŁOWSKI z-ca sekretarza
kontakt mailowy:
lucjan.orlowski@onet.pl

NOWY ŁOWCZY OKRĘGOWY w KROŚNIE
26 stycznia łowczy krajowy  powołał Bolesława Kazalskiego na stanowisko łowczego okręgowego w Krośnie.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Do Polskiego Związku Łowieckiego przynależy od 1986 roku. Aktywnie działa w  Kole Łowieckim „Sokół” w Łączkach Jagiellońskich oraz w Kole Łowieckim „Szarak” w Kożuchowie. Od 1995 roku posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Kolega Bolesław Kazalski odznaczony jest Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny, a także uhonorowany jest Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Życzymy koledze Łowczemu samych sukcesów na na zajmowanym stanowisku. Darz Bór
Te  filmy musisz obejrzeć. !!!
WAŻNE!!!                                      WAŻNE!!!                                         WAŻNE!!!
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie:  
Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego

W związku z koniecznością ujednolicenia w skali całego kraju zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego ponownie przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie:

Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, każdy członek Zrzeszenia – osoba fizyczna, jest obowiązany realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej. Ponadto na podstawie § 28 pkt 5 Statutu, każdy członek koła łowieckiego ma prawo polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła. Ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia określonej w § 36 pkt 11 Statutu i nie jest możliwe cedowanie tej kompetencji na zarządy kół lub na pojedynczych ich członków. Niedopuszczalnym jest stosowanie, podczas wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, uznaniowości przez zarządy kół łowieckich lub ich członków, a jedynie respektowanie i realizowanie regulacji wynikających
z uchwał walnego zgromadzenia.

Ponadto, ograniczenia w zakresie wykonywania polowania nie mogą również dotyczyć możliwości wykonywania polowania jedynie na części łowiska. Bezsprzecznie, członkowie Zrzeszenia mają prawo do wykonywania polowania na całości obwodów dzierżawionych przez Koła Łowieckie. W związku z tym ograniczenia terytorialne w zakresie realizowania powyższego prawa jest niedopuszczalne!!!! Nie można bowiem, zaakceptować praktyki zezwalania na wykonywanie polowania jedynie na części obwodu łowieckiego, z przydzieleniem na stałe lub czasowo konkretnych jego rewirów do konkretnych członków koła łowieckiego. Powyższe jest praktyką nieprawidłową i organy Polskiego Związku Łowieckiego winny podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do jej wyeliminowania. Zarządy okręgowe obowiązane są zatem do reagowania, w ramach sprawowanego nadzoru nad kołami łowieckimi, na napływające od myśliwych sygnały dotyczące nieprawidłowości w ww. zakresie.

Zarząd Główny wskazuje konieczność zweryfikowania obowiązujących w kołach uchwał walnych zgromadzeń dotyczących zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami. Niezbędnym jest, aby w trakcie prowadzonych kontroli kół łowieckich, szczególną uwagę zwracać na powyższe kwestie, a stwierdzone nieprawidłowości należy niezwłocznie eliminować z codziennej praktyki.


IV miejce w Okręgowych Zawodach Strzelectwa Myśliwskiego!!!

  
Fot. Hubert Kluska.
          W dniu 25 lipca 2020r na strzelnicy w Borze k/Rzeszowa odbyły sie Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich. Uwzględniając trudną sytuację jaka panuje w naszym kraju z powodu pandemii kovid-19 i pomimo późnego otwarcia strzelnic w tym sezonie i braku treningów, nasza drużyna godnie reprezentowała nasze koło na arenie sportowej, zdobywając drużynowo zadowalający wynik.
Nasz reprezentant kol. Piotr Kluska w klasie mistrzowskiej zdobył IV miejsce dosłownie ocierając się o pudło. Przegrał tylko dwoma rzutkami. Tak więc emocji nie brakowało, a w nastepnych zawodach już napewno będzie wielki sukces!!!
*klasyfikacja drużynową                           kliknij<<<
*klasyfikacja indywidualna kl. powszechna kliknij<<<
*klasyfikacja indywidualna kl. mistrzowska kliknij<<<MSWiA: Myśliwi mogą używać broni z tłumikiem na strzelnicy.
Prezydent podpisał ustawę przedłużającą kadencyjność organów PZŁ
17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:
„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”
TREŚĆ USTAWY
Ustawa będzie dostępna w Dzienniku Ustaw dopiero w dniu 20/04/2020
CURRENT MOON

Poznaj dokładnie granice naszych obwodów:

                          Obwód 209 pk                                     Obwód 211 pkW dniu 25 sierpnia br. w Zagórzu odbyło się
XXI Międzynarodowe Rykowisko Galicyjskie. W trakcie imprezy
przeprowadzono
XXI Indywidualne Mistrzostwa Karpat
w naśladowaniu głosu jelenia. Nasz kol. Piotr Kluska wziąl udział
w konkursie i zdobył IV miejsce.GRATULACJE PIOTRZE !!!
Byk pozyskany przez kol. Zbigniewa Sawińskiego
GRATULACJE i Darz Bór !!!


Od 1 kwietnia 2018r w życie wchodzą nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.  załącznik>>>>

                         

                           Jeleń szlachetny

      


Sarna rogacz


                                                                
Kompilacja filmowa Kazimierza Nózki
przygotowana na "Wieczór leśnych ludzi"
Montaż:Roman Pasionek, Muzyka:Wojciech Głuszko
Polowanie na dziki....

Filmiki z leśnictwa Polanki zrealizowane przez kol. Kazimierza Nóżkę

GRY EDUKACYJNE DLA DZIECI >>>>>

Polskie Kluby Łowieckie za Oceanem.....
Kliknij w ikone

     


   

Nasi "Imiennicy Sztandarowi" w Polsce.....

Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach    - czytaj  >>>>>>>>>

TV- programy o tematyce Łowieckiej - więcej >>>>

Odznaka na 70-lecie PZŁ

Odznaka 60-Lecie PZŁ

WZORZEC STROJU MYŚLIWSKIEGO -  zobacz  >>>


Pamiątkowa odznaka 75 -lecie PZŁ

Pamiątkowa odznaka na 90-lecie PZŁ

 
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego