Kryteria odstrzału - Koło Łowieckie "Jeleń-Wołkowyja"

KOŁO   ŁOWIECKIE
"JELEŃ"
w  WOŁKOWYI
MENU
Przejdź do treści

Kryteria odstrzału

Gospodarka łowiecka

Kryteria odstrzału jelenia -wersja do druku>>>>kliknij tutaj
Ustalenia dodatkowe
1.    Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,0 kg.
2.    Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
3.    Pozyskanie myłkusa i szydlarza oraz byka o cechach szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku. Nie przyznaje się za nie punktów niebieskich i nie wpływa negatywnie na ocenę struktury pozyskania.
4.    Podawana masa poroża jest masą brutto ( wieniec z czaszką, bez żuchwy).

KRYTERIA ODSTRZAŁU ROGACZA
Ustalenia dodatkowe
1.    Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 350 g i wszystkich odnogach powyżej 3 cm.
2.    Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy, szydlarze oraz o cechach szydlarza i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
3.    Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
4.    Przy ocenie prawidłowości  odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm,  a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm..
5.    Podawana masa parostków  jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
6.    W przypadku złamania jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka złamana miała taką samą formę (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).
7. Dopuszcza się przy preparacji trofeum odcięcie części kości potylicznej  (tzw. puszki), w opisanym powyżej przypadku, przy ocenie prawidłowości odstrzału należy doliczyć do masy parostków 10 g.  Dopuszcza się 30% odchylenia (in plus i in minus) w stosunku do podanych wielkości z uwagi na odbiegające od standardu wielkości odcięcia i wiek zwierzęcia, od którego pochodzi trofeum.
8. Niestaranna preparacja trofeów lub dostarczenie trofeów w stanie uniemożliwiającym oceny trofeów bądź niedostarczenia trofeum do oceny skutkuje przyznaniem 2 punktów żółtych.
Selekcja kóz i koźląt Należy dążyć do pozyskania jak największej liczby kóz nie prowadzących oraz sztuk cherlawych i chorych. Należy eliminować z populacji kozy prowadzące więcej niż dwoje koźląt, pamiętając, że w takiej sytuacji najpierw należy dokonać odstrzału koźląt. Wśród koźląt całość pozyskania należy w zasadzie zrealizować w grupie kózek, przyjmując jednak zasadę, że z bliźniąt w pierwszej kolejności wybieramy do odstrzału sztukę słabszą.

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści